"REALITY ART"

STRATO-SEPARATIZAM

 

28.10.2014.

Strato-separatizam je konceptualni interaktivni umjetnički projekt koji podrazumijeva saradnju umjetnika i široke publike u procesu izvođenja umjetničkog djela "stvarne umjetnosti" ("reality art").

Zadatak umjetnika je da artikuliše i komunicira ideju široj javnosti kao i da angažuje i koordinira neograničen broj saradnika i asistenata u procesu sprovođenja umjetničke ideje u aktuelno djelo savremene umjetnosti.

Realizacija ovog autonomnog konceptualnog umjetničkog projekta je zasnovana isključivo na dobrovoljnom učešću i potpuno finansijski nezavisna.

U realizaciju se mogu uključiti na individualnoj osnovi svi privatni građani koji žele podržati ili biti dijelom autonomnog umjetničkog projekta Strato-separatizma.

U projektu ne mogu učestvovati institucije, udruge/udruženja, društva, asocijacije, avatari, političke i građanske organizacije, banke, javna i privatna preduzeća, multinacionalne korporacijeiitd.

Za sve ostale informacije pratite ovu stranicu.

 

 

29.10.2014.

Intelektualac mora biti nezavisan, mora ga odlikovati autonomnost mišljenja.

Umjetnik je "majstor" koji koristi svoje umjetničke vještine, zanat i umjeće da obilježi i oslobodi intelektualni prostor za slobodno umjetničko djelovanje. Umjetnik je, stoga, intelektualac koji u praksi svojim umjetničkim djelovanjem (umjetničkim vještinama i djelima) oslobađa i obilježava “slobodne pašnjake” na kojima u miru može sam ili sa drugima da pase i napasa duh i intelekt.

Borba za slobodu umjetnosti je borba za intelektualni prostor - za slobodnu intelektualnu teritoriju kao opšte, javno dobro, a ne samo i isključivo kao intelektualnu svojinu.

Umjetnost je posljednja i prva konkretna linija odbrane elementarne slobode mišljenja.

Ona je posljednje što nam preostane od slobode kada smo porobljeni, ali i prvi obris vizije slobode koja se materijalizira da nam pokaže put i da nas vodi van iz tamnice.

Umjetnost je baklja koja osvjetljava nove horizonte mišljenja, projicira nove vizije: nove, alternativne i moguće stvarnosti u kojoj se naziru obrisi nove paradigme, izlaz iz tijesne i skučene stvarnosti.

Umjetnik ne može biti slobodan ako umjetnost nije autonomna. Umjetnik i umjetnost ne smiju biti uslovljeni i porobljeni.

 

-Anatomija autonomije-

Pitanje i problem autonomije umjetnika i umjetnosti, tj. pitanje ili problem umjetničke autonomije ovaj projekt tretira kao umjetnički problem, tj. kao “pitanje umjetnosti (umijeća) autonomije”.

Kako se do autonomije dolazi, kojim sredstvima, tehnikama, strategijama?

Kao prvo: do autonomije se ne dolazi, ona se izvodi.

Izvodi se kao umjetničko djelo: postoje tehnike i tehnologije, formati i žanrovi i kompozicije.

Ovdje će biti riječi o umjetničkoj anatomiji autonomije: kako ona izgleda, koje su mjere i mjerila ljudske autonomije, kako je svladati i kako njom ovladati?

Sa vizuelnog aspekta je dovoljno kako ona izgleda iz vana, naizgled, ali konceptualni aspekt ovog projekta je mora dobro promisliti, ući u srž, u suštinu ideje, koncepta stanja i kvaliteta autonomije. Moj zaključak je da je ono što je suštinsko za autonomiju umjetnosti i kao ideja i kao sredstvo: separatizam, secesionizam - tj. odvajanje, odcjepljenje od stvarnosti.

Ovo odcjepljenje mora biti manifestovano javno, zvanično i mora biti shvaćeno i prihvaćeno unilateralno kako autonomija ne bi bila tek autizam. Stoga autonomija mora biti opšte priznata i prihvaćena u javnosti, u društvenoj, u kolektivnoj svijesti, a da bi to mogla ona mora biti pojavna: mora se materijalizovati i manifestovati u nekoj umjetničkoj formi.

Umjetnost, da bi postojala u prostoru, mora biti materijalizovana na neki način. Da bi zaživjela i postojala u kolektivnoj svijesti - ona mora biti objavljena, komunicirana javnosti.

Umjetnost ne mora biti utemeljena na stvarnosti. Ona može biti utemeljena na ideji, viziji, fikciji. Može crpiti svoju formu i svoje postojanje iz svijeta ideja, iz mašte, a ne iz prirode, stvarnosti, stanja stvari, ali sve dok utiče na prirodu, društvo, mišljenje, tj. na "stvarnost", ona je istovremeno ako već ne sama utemeljena u stvarnosti, a onda barem dio temelja, osnovice naše stvarnosti, tj. prisutna je kao važan građevinski materijal stvarnosti, na javi, u javnosti, čak i ako je tu samo u formi ideje ili javnog mišljenja, kao sićušni djelić kolektivne svijesti ili podsvijesti.

U uslovima u kojim ona postaje dominantni element stvarnosti, govorim o poplavi umjetničkih sadržaja svake vrste kojima je javnost bombardovana sa medija, umjetnost postaje "reality art" i počinje da diktira prioritete i način života.

Intelektualac umjetnik u toj poplavi umjetničkog sadržaja ne samo da mora da ponovo tvrdi (reclaim) umjetnost, već i realnost. Mora da se izbori za autonomiju, za sopstveni prostor, za svoj medij, za slobodnu intelektualnu teritoriju putem odcjepljenja od zasićene i toksične stvarnosti.

Umjetničko djelo, dakle, mora biti manifest i barjak kojim se oslobođeni i odvojeni predio slobodne i autonomne intelektualne teritorije kao opšteg javnog dobra (zajedničke svojine) u vidu slobodne teritorije umjetnosti, obilježava, proglašava i objavljuje slobodnim.

U određenim slučajevima umjetnik ne mora da izmisli ili proizvede djelo, može samo da ga prepozna u prostoru kao umjetničko djelo i da ga tvrdi, markira, obilježi, proglasi i objavi kao umjetničko djelo. To se zove "ready made". U tom slučaju je "čovjek" nesvjesno već proizveo umjetničko djelo, ali ga još uvijek takvim ne vidi. Potreban je umjetnik da ga ozvaniči, tj. "proizvede" u stanje tj. status umjetničkog djela i tako otvori oči za novi vid umjetnosti, poimanja umjetnosti, kao i novi vid umjetničkog djelovanja.

 

Zastava Strato-separatizma

 

Ova zastava je sredstvo, alatka za tvrđenje, markiranje, proglašavanje, objavljivanje, komuniciranje, tj. zvanično proizvođenje statusa umjetničkog djela kao dijela oslobođene teritorije mog "reality art" umjetničkog projekta o "umjetnosti (umijeću) autonomije" u kojem određenu realnost prepoznajem kao stanje ready-made autonomije u vremenu i prostoru kojoj je samo potrebna javna potvrda, prepoznavanje i priznanje. To je neka vrsta "čarobnog štapića" koji pretvara virtuelno u aktuelno, "kvazi" i "pseudo" u "de fakto", a potom i u "de jure": težak i sivi olovni teret u zlato.

Djelovanje u domenu svih gorenavedenih ideja, koncepta, sistema - ovu umjetnost čini "reality art"-om.

Radi se o zastavi Strato-separatizma koja na likovni način, da se tako izrazim, simbolizira "velegorje" (teritorije preko 800m nadmorske visine).

Ona je dizajnirana tako da se vrlo lako može samostalno proizvesti kod kuće i pomoću nje koordinirano intervenisati u javnom prostoru tako što će je postaviti na vidnim mjestima, kotama i tačkama "slobodne teritorije" (zajedničke svojine) u prvoj fazi projekta u kojoj će umjetnik iz "vrhovnog štaba" ukazati na ready-made slobodne objekte ili teritoriju koja čeka na barjak, a publika dobrovoljno (javno ili anonimno) u svojstvu podrške, saradnika, asistenata, djelovati i dokumentovati intervencije pro/izvođenja slobodne intelektualne teritorije koje će zatim biti objavljene na ovom sajtu.

U tu svrhu se zastava treba zavijoriti prvo na sjedištu "vrhovnog štaba", a za "vrhovni štab" sam odabrao lokaciju "Jajce kasarne", nekadašnje Vrhbosne.

 

O razlozima mog izbora čitajte dalje na ovom sajtu

 

(nastaviće se...)

 

Sloboda se manifestuje i materijalizuje samo kroz čin oslobađanja, jednako kao i umjetnost.
Umjetničko djelo, jednako kao i autonomija, je rezultat čina oslobađanja.

 

Damir Nikšić
ENTERtainment